Algemene leveringsvoorwaarden Stoeptegel Creatieve Communicatie (Voortaan; Stoeptegel CC) gevestigd en kantoorhoudende te Ritsevoort 8, 1811 DN Alkmaar. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Stoeptegel CC. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Stoeptegel CC, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met Stoeptegel CC verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 7 oktober 2017.

1. DEFINITIES
1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. 
1.2 Onderhoud van een website: het door Stoeptegel CC inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever. 
1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Stoeptegel CC een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Stoeptegel CC verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Stoeptegel CC en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. 
2.2 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Stoeptegel CC opgenomen wordt.

3. AANBIEDING EN ACCEPTATIE
3.1 Alle offertes en prijsopgave door Stoeptegel CC zijn geheel vrijblijvend. 
3.2 Offertes en prijsopgave door Stoeptegel CC blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Stoeptegel CC. Facturering geschiedt op basis van deze offerte. 
3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Stoeptegel CC zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Stoeptegel CC niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 Stoeptegel CC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Stoeptegel CC het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stoeptegel CC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Stoeptegel CC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Stoeptegel CC zijn verstrekt, heeft Stoeptegel CC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
4.4 Stoeptegel CC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Stoeptegel CC is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Stoeptegel CC kenbaar behoorde te zijn. 
4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Stoeptegel CC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
4.6 Indien door Stoeptegel CC of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
4.7 Opdrachtgever vrijwaart Stoeptegel CC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. DUUR EN BEËINDIGING
5.1 Het ontwerpen van een nieuw logo, huisstijl of website door Stoeptegel CC voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website. 
5.2 Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Stoeptegel CC en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. 
5.3 Stoeptegel CC kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Stoeptegel CC gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
5.4 Stoeptegel CC heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

6 LEVERING EN LEVERTIJD
6.1 Stoeptegel CC gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee. 
6.2 Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Stoeptegel CC eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Stoeptegel CC. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Stoeptegel CC ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Stoeptegel CC over tot het voltooien van de volledige website.
6.3 Mocht Stoeptegel CC onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Stoeptegel CC alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Stoeptegel CC een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
6.4 Door Stoeptegel CC gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail of directe publicatie) aan de opdrachtgever verstrekt.

7. OVERMACHT
7.1 Stoeptegel CC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Stoeptegel CC als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. 
7.2 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Stoeptegel CC alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Stoeptegel CC geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Stoeptegel CC tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. PRIJZEN
8.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. 
8.2 Wijzigingen in de tarieven worden door Stoeptegel CC minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. BETALING
9.1 Vanaf het moment dat een overeenkomst voor een ontwerp wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Stoeptegel CC is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Stoeptegel CC het verschuldigde bedrag te voldoen. 
9.2 Bij een onderhoudscontract wordt door Stoeptegel CC aan de opdrachtgever elke maand een factuur gestuurd, tenzij er gedurende het betreffende kwartaal geen onderhoud is uitgevoerd door Stoeptegel CC. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Stoeptegel CC het verschuldigde bedrag te voldoen. 
9.3 In genoemde gevallen behoudt Stoeptegel CC zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. 
9.4 Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Stoeptegel CC over het openstaande bedrag. 
9.5 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Stoeptegel CC een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. 
9.6 Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering Stoeptegel CC hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden. 
9.7 Indien Stoeptegel CC abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Stoeptegel CC het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever. 
9.8 Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Stoeptegel CC heeft voldaan.

10. COPYRIGHT
10.1 Al het door Stoeptegel CC vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Stoeptegel CC niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Stoeptegel CC gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Stoeptegel CC vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Stoeptegel CC een contract is aangegaan. 
10.2 Het eigendom van door Stoeptegel CC verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Stoeptegel CC, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Stoeptegel CC hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Stoeptegel CC gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. 
10.3 Stoeptegel CC behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Voorzover Stoeptegel CC bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Stoeptegel CC weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Stoeptegel CC op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Stoeptegel CC of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Stoeptegel CC. 
11.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Stoeptegel CC slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Stoeptegel CC voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. 
11.3 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Stoeptegel CC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. 
11.4 Stoeptegel CC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
11.5 De opdrachtgever dient Stoeptegel CC terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Stoeptegel CC geleden schade.

12. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
12.1 Stoeptegel CC noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. RECLAME
13.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Stoeptegel CC, waarna Stoeptegel CC deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Stoeptegel CC binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken” 
13.2 Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

14. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
14.1 Stoeptegel CC behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 14.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

15. OVERIG
15.1 Stoeptegel CC zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Stoeptegel CC. 
15.2 Wanneer Stoeptegel CC bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. 
15.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Stoeptegel CC zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
15.4 Stoeptegel CC is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

16. GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT
16.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Stoeptegel CC en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 
16.2 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
16.3 Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Alkmaar aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Stoeptegel CC met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Stoeptegel CC beslissend. Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Stoeptegel CC: www.destoeptegel.nl. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
Back to Top